Algemene voorwaarden ’t Woudlopertje

 • De overeenkomst kan door de ouder te allen tijde worden beëindigd per 1ste of 15e van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • De overeenkomst kan door ’t Woudlopertje worden beëindigd per 1ste of 15e van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien: er naar oordeel van ’t Woudlopertje sprake is van een gewichtige reden of het geplaatste kind langdurig of veelvoudig afwezig is. Van gewichtige redenen is er sprake indien de omstandigheden zo zijn dat van ’t Woudlopertje redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.
 • De overeenkomst kan door ’t Woudlopertje met onmiddellijke ingang worden opgezegd, indien:
  -    De huisregels van ’t Woudlopertje niet in acht worden genomen door de ouders.
  -    De ouders niet zorg dragen voor tijdige voldoening van de maandelijkse ouderbijdrage.
  -    Van ’t Woudlopertje redelijkerwijze niet kan worden gevergd de overeenkomst voort te laten bestaan.
  Deze opzegging dient schriftelijk gemotiveerd te gebeuren. Tegen deze beslissing kan binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving bezwaar worden gemaakt bij de directie. Deze neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit.   
 • De ouders/verzorgers zijn verplicht zich aan de huisregels van ’t Woudlopertje te houden. De huisregels maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
 • Wijzigingen met betrekking tot de plaatsing dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie van ’t Woudlopertje. Bij opzegging van één of meerdere dagen zal een opzegtermijn van één maand worden gehanteerd.
 • Kinderen kunnen komen wennen op de dag van plaatsing. De wenafspraken worden gemaakt met de leidsters van de betreffende groep waar uw kind geplaatst is.
 • De ouderbijdrage dient voor het begin van iedere maand te worden betaald door middel van een incassomachtiging. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij wanbetaling wordt het incasso uitbesteed aan een incassobureau waarbij alle kosten voor de contractant zijn. Bij wanbetaling kan ’t Woudlopertje het contract per omgaande ontbinden.
 • Over de betaling die niet tijdig is verricht, is ’t Woudlopertje gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
 • De genoemde bedragen in het plaatsingsbewijs die zijn verschuldigd voor een kindplaats, worden maximaal twee keer per jaar vastgesteld en herzien aan de hand van reële kostenontwikkeling waarbij als maatstaf wordt gehanteerd het CBS prijsindexcijfer voor loonkosten, consumptieprijzen en overige kosten. Prijswijzigingen kunnen ingaan na het herzien of bij het afsluiten van een nieuwe CAO met twee maanden aanzegtermijn.
 • ’t Woudlopertje is, behoudens kennelijke overmacht, gedurende 51 weken per jaar geopend. ’t Woudlopertje zal uiterlijk in november van enig jaar de sluitingsdata van de opvang in het daarop volgende jaar bekend maken. ’t Woudlopertje is gesloten op alle officiële feestdagen.
 • Het kind dient tijdig en volledig te worden ingeënt, volgens het schema dat de jeugdgezondheidsdienst aanhoudt. Op verzoek van ’t Woudlopertje zijn de ouders verplicht het bewijs van inenting te tonen.
 • De ouders dragen zorg voor een goede verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor door het kind toegebrachte schade aan derden. Op verzoek van ’t Woudlopertje dienen de ouders de verzekeringspolis te tonen.
 • ’t Woudlopertje is niet aansprakelijk voor schade en vermissing van kleding en meegebrachte goederen.

Login